Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 3717/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Sơn Tịnh
Số 2084/QĐ-UBND 06/11/2021 Quyết định, Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Sơn Tịnh
Số 1899/QĐ-UBND 12/10/2021 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
Số 48/2021/QĐ-UBND tỉnh 22/09/2021 Quyết định, Quyết định ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi
Số 06/2021/QĐ-UBND 13/09/2021 Quyết định, Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Số 1106/QĐ-SGDĐT 08/09/2021 Quyết định, Quyết định ban hành Quy định đánh giá sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
Số 1227/QĐ-UBND tỉnh 18/08/2021 Quyết định, Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
Số 06/2018/QĐ-UBND 11/12/2018 Quyết định, Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện Sơn Tịnh
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020