Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 3717/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Sơn Tịnh
CV số 2120/SGDĐT-KHTC 23/11/2021 Công văn, Về việc hướng dẫn mức thu học phí và thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh năm học 2021-2022
CV số 2259/UBND-VX 17/11/2021 Công văn, Về việc triển khai thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập trên địa bàn huyện Sơn Tịnh.
Công văn số 2080/SGDĐT-GDTrH 17/11/2021 Công văn, Về việc ban hành cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh bậc trung học năm học 2021-2022
Số 2084/QĐ-UBND 06/11/2021 Quyết định, Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Sơn Tịnh
Số 1899/QĐ-UBND 12/10/2021 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
Công văn số 612/PGDĐT 05/10/2021 Công văn, Hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2021-2022
Kế hoạch số 603/KH-PGDĐT 30/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch công tác năm học 2021-2022 của Phòng GD&ĐT Sơn Tịnh
Công văn số 1871/UBND-VX 30/09/2021 Công văn, Về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2021 -2022
Số 48/2021/QĐ-UBND tỉnh 22/09/2021 Quyết định, Quyết định ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi
Công văn 516/PGDĐT 17/09/2021 Công văn, Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022
Số 06/2021/QĐ-UBND 13/09/2021 Quyết định, Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Trang 1 / 3123»