Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 737/QĐ-UBND 11/05/2023 Quyết định, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi tuyển sinh,lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Số 4725/QĐ-BGDĐT 30/12/2022 Quyết định, Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phố thông và giáo dục thường xuyên” (sau đây gọi chung là Bộ chỉ số).
Số 1433/QĐ-UBND 26/07/2022 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoan 2021-2030” trên địa bàn huyện Sơn Tịnh
Số 1415/QĐ-UBND 22/07/2022 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Sơn Tịnh           
QĐ số 928/QĐ-UBND tỉnh 18/07/2022 Quyết định, Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
Số 1370/QĐ-UBND 06/07/2022 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Sơn Tịnh
Số 372/QĐ-UBND 08/03/2022 Kế hoạch, Kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Sơn Tịnh giai đoạn 2021 - 2025”
Số 02/KH-PGDĐT 04/01/2022 Kế hoạch, Kế hoạch cải cách hành chính Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Số 3717/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Sơn Tịnh
Số 3701/QĐ-UBND 31/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 huyện Sơn Tịnh
CV số 2120/SGDĐT-KHTC 23/11/2021 Công văn, Về việc hướng dẫn mức thu học phí và thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh năm học 2021-2022
CV số 2259/UBND-VX 17/11/2021 Công văn, Về việc triển khai thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập trên địa bàn huyện Sơn Tịnh.
Trang 1 / 3123»